Om webbplatsens innehåll

Skolhus.se – en bro mellan pedagogik – estetik - teknik

Skolhus.se vill vara en resurs för dig som planerar, projekterar, bygger, använder och förvaltar skolhus

En skola är ett hus, men också ett möte mellan lärare och elever. Husets utformning, estetik och funktioner, påverkar mötet, vare sig vi vill det eller inte, och det är inte alltid vi är medvetna om det.

De som använder skolhuset, lärare och rektorer i första hand, har ingen utbildning om hur skolhuset påverkar den pedagogiska verksamheten.

Experterna, de som projekterar, bygger och förvaltar skolhusen, har hög kompetens inom sina områden, men möter pedagoger som inte alltid kan uttrycka sina pedagogiska ambitioner och göra en tydlig beställning. Den här problematiken möter vi inom alla sektorer när olika kompetenser möts.

Skolhus.se vill utveckla kunskapen i mötet mellan de som planerar, projekterar och förvaltar och de som använder skolhuset, lärarna och skolledarna. Inriktningen är att utveckla tankarna om hur en pedagogisk tanke gestaltas vidare i en organisation som gestaltas i ett hus med en mängd olika funktioner, och att det sammantagna resultatet skall stödja mötet mellan läraren och eleven.

Varje expert har sitt perspektiv och ser det man har lärt sig att se när man utvecklats i sitt yrke. Det är inte så konstigt eftersom man dagligen tränas i att se och utveckla sin yrkeskompetens utifrån yrkets specifika perspektiv. Det innebär att man ser det man lärt sig att se. Men det innebär också att man inte ser det man inte lärt sig att se.

För lärarna och rektorerna finns ofta ett tyst kunnande om skolhus utifrån den dagliga skolverksamheten. Man känner på sig vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men det är ingenting som man pratar och kan benämna så att man också kan beskriva det i en beställning till de andra experterna.

Fokus på denna webbplats är att låta pedagogiken närma sig andra expertkompetenser för att utforska hur pedagogiken skulle kunna påverka utformning av hus och funktioner och berikas av det. Om lärare också då blir mer medvetna om hur pedagogik kan byggas in i ett hus, blir de också mer medvetna om hur de kan använda sig av det.

Artiklar som följer av detta kommer därför att behandla:

  • Planering för skolhus i ett områdesperspektiv
  • Den enskilda skolans organisation och hur detta kan påverka skolhuset
  • Olika funktioner och kvaliteter i skolhus som har pedagogisk verkan
  • Inredning för att anpassa olika lokaler till den pedagogiska verksamheten
  • Samhällsfrågor som anknyter till skola och skolhus
  • Ekonomiska perspektiv på skolverksamhet i skolhus

… eller som vi började, skolhus för de som planerar, projekterar, bygger, använder och förvaltar skolhus ur ett pedagogiskt perspektiv, ett möte mellan pedagogik - estetik – teknik.