Ett programarbete skulle kunna se ut så här om man bara gjorde en tom mall med rubriker. Rubrikerna skulle kunna variera beroende på önskan och målsättningar med vad man planerar och gör. Det här programmet utgår ifrån att man beskriver det befintliga beståndet och uppdaterar sitt Basprogram. Basprogrammet fungerar som planering för hur man vill arbeta med sina lokaler över tid, vilka standards som ska garantera likvärdighet både för nytt och gammalt bestånd. Troligt är att har man koll på sina lokaler så vet man också hur man ska bygga nytt. Tänk dig själv att du skulle skriva ner text under varje rubrik nedan:

 

 

 

Arbetsgång

Basprogram

Grundläggande program för skolhus i kommunen

 1. Objektprogram
 2. Basprogrammets anpassning till lokala och tidsmässiga förutsättningar
 3. Projektering
 4. Uppföljning av program
 5. Byggnation
 6. Uppföljning av program
 7. Uppföljning löpande av projekteringen
 8. Inredning
 9. Uppstart
 10. Bruksfas
 11. Bruksanvisningar
 12. Ombyggnation
 13. Anpassning
 14. Drift
 15. Skötsel

2 Styrande idéer och ramar

 1. Vision
 2. Skolan i samhället
 3. Socialisation
 4. Service
 5. Attraktion
 6. Utveckling
 7. BRÅ
 8. Skolan i kommunen
 9. Kunskap

medborgare

mogen individ

anställningsbar

3 Lokalprogram

 1. Befintliga skolhus
 2. statistik

Nyckeltal

Styrtal

Ekonomi

 1. Arbetsmiljöerfarenheter

miljöupplevelse

Belysning

Luftkvalitet

Ljudklimat

Termiskt rumsklimat

Allergier

tillgänglighet

Städning

 1. Verksamhetsfunktioner

Organisatoriska

Pedagogiska

Tekniska

Basstandards

Uterum

 1. Inredning

fast

lös

 1. Ekonomi

Incitamentsfreågor

Skolpeng och lokalpeng

Ekonomiska ramar

MIljö och hållbarhet

materialval

Underhåll

 1. Fastighetsägaraspekter
 2. Bygga nya skolhus
 3. Ramar och plattform

Kapacitetstal över tid

Lokalmässiga möjligheter och begränsningar för olika målgrupper

Förskola

Förskoleklass

1-3

4-6

7-9

Grundsärskola

Särskild undervisning

Fritidshem

Annan möjlig verksamhet

Ekonomi

Investeringskostnader

Hyreskostnader

Underhåll och ekonomi

Ekonomi över tid

Kostnad per elev

Kostnader för skadegörelse

Skolhusets kontext

Kommunala intressenter

Uthyrning

Lokaler och funktioner som skall samnyttjas

Fritidsgård

Ämneslokaler

Matsal

Aula

Andra intressenter

Kyrka

Aula

Föreningar

Företagsamhet

Annat

Tomt och topografi

Trafik till och från skolan

Avlämningsplatser

Skolskjutsar

Yttre transporter ut och in

Inre transporter

Internkommunikation

Arbetsmiljöerfarenheter

Funktionalitet och kvalitetssäkring, m.m.

Miljöupplevelse

Belysning

Luftkvalitet

Ljudklimat

Akustik

Ljuddämpning

Termiskt rumsklimat

Solinstrålning

Allergier

Tillgänglighet

Städning

material och städmetoder

Estetisk/hygienisk städning

Fasta installationer med behov av rengöring

Verksamhetsfunktioner

Organisatoriska

Skolans organisation över tid

Pedagogisk

Administrativ

Service och stöd

Antal personal/bemanning

Arbetsrum

Rast och avkoppling/vila

Personlig förvaring

Pedagogiska

Undervisningslokaler

Ämnessalar/specialsalar

Ämnesspecifika funktioner

Svenska

Matematik

Engelska

Språk

NO

SO

Bild

Musik

Slöjd

Hem o konsumentkunskap

Subtopic

Ämnessärskiljande

Ämnesintegrerande

Ämneskompetens KÖF

Beläggning

Utnyttjandegrad

Klassrum

Situationer och behov

Enskilt arbete

Pararbete

Grupparbete

Föreläsning helklass

Föreläsning grupper

Klassmöte

Arbete med hjälpmedel

Arbete genom IKT

Utnyttjandegrad mot ämnesrum

Hemvist

Grupprum och mötesrum samtalsrum

Skolbarnsomsorg

Lokaler för särskilt stöd

Kunskapssyn

konsekvenser av kunskapssyn för verksamhet

Rumsmässiga konsekvenser av konsekvenser av kunskapsyn

Förvaring

Enskild förvaring

Gemensam förvaring

Tilgängligt i rum

tillgängligt i närheten

Tillgängligt för saker som används i säsong

Uteförvaring

Tekniska

Husets pedagogik

Styrning/reglering av tekniska funktioner

Kanalistation

Inredning

fast

lös

Uterum

Basstandards

MIljö och hållbarhet

Återvinning

Fraktioner

Energi

Kommunikationer

Säkerhet

Lås o larm

In och utpassage

Skalskydd

Sektorsindelning

Brand

Trygghet

Orientering och skyltning

Byggnadens informativa innehåll